Polityka prywatności

Home / kontakt z nami / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Just Sounds Sabina Nachel z siedzibą przy ulicy Branickiego 20/152U 02-972 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP: [873-318-58-73], REGON: [360502694], tel.: 504 -041-500, email: sabina@justsounds.pl, dalej zwany Administratorem.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
 2. a) odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu, przedstawienia oferty, w związku z umożliwieniem realizacji usług oraz zawierania umów o świadczenie usług oferowanych przez Administratora. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu jej zakończenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO);
 3. b) przesyłania informacji o charakterze marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda Użytkownika, o ile została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. c) prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane
  w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub
  w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą cele przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcami systemów informatycznych i usług IT dla Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy i biurom księgowym.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy
  z Administratorem.