Regulamin

Home / Regulamin

Zasady ogólne

Zajęcia realizowane w Just Sounds oparte są na autorskim programie, którego założenia chronione są prawami autorskimi.

Poszczególne kursy Just Sounds składają się z określonej, w zależności od programu liczby od 45-miutowych do 90-minutowych zajęć, dostosowanych do grupy wiekowej, poziomu wiedzy lub znajomości języka angielskiego uczestników (jeśli język jest wymagany). W kursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat oraz osoby dorosłe.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Uczestnikiem jest zarówno dziecko jaki i jego rodzic lub opiekun prawny.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów, jak również doświadczonych native speakerów, wyszkolonych w ramach autorskiego programu Just Sounds.

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach liczących co do zasady od 3 do 10 osób. Istnieje także możliwość zorganizowania zajęć w mniejszych grupach (np. 3 osobowych) lub w parach. Podział na grupy następuje na podstawie decyzji prowadzącego Osoby zainteresowane mają możliwość dołączenia do istniejącej już grupy w trakcie trwania kursu, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

Just Sounds komunikuje się z uczestnikami za pomocą poczty elektronicznej.
Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć Just Sounds zamieszczane są na stronie internetowej www.justsounds.pl i prezentowane są w postaci opisu zajęć, fotogalerii z zajęć i filmów z zajęć.

W związku z tym każdy Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet i transmitowanie ich on-line.
Just Sounds ma prawo wykorzystywać materiały wymienione powyżej w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet.

Warunkiem uczestnictwa w kursie Just Sounds jest:

  • zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez internetowy formularz, telefonicznie lub mailowo,
  • otrzymanie potwierdzenia przyjęcia,
  • terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w niniejszym regulaminie.

Zasady obowiązujące podczas zajęć

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do aktywnego udziału w zajęciach, stosowania się do poleceń prowadzącego, a także zachowywania się z szacunkiem do innych osób biorących udział w zajęciach, w sposób nie przeszkadzający innym w nauce.

Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisane przez prawnego opiekuna. Tylko dzieci zapisane na listach obecności mogą wziąć udział w zajęciach.
Łączna liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona i udział w zajęciach zależy od kolejności zgłoszeń.
W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy. Obecność rodziców, innych opiekunów lub osób towarzyszących dopuszczalna jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu uprzedniej zgody Just Sounds. Kontakt rodziców lub innych opiekunów z prowadzącym zajęcia możliwy jest wyłącznie przed zajęciami oraz bezpośrednio po ich zakończeniu.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz punktualnego opuszczania miejsca odbywania się zajęć.

Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku, w którym odbywały się zajęcia. Just Sounds nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Just Sounds zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników.
W trakcie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z własnych urządzeń elektronicznych, w tym przede wszystkim z telefonów komórkowych, które muszą być wyłączone, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę.

W trakcie zajęć obowiązuje zakaz jedzenia i picia, który może być uchylony jedynie w szczególnych przypadkach.

Podczas zajęć prowadzonych w całości w języku angielskim uczestnicy nie mogą porozumiewać się w języku polskim.

W razie niezrozumienia omawianych na zajęciach tematów, uczestnicy powinni poprosić prowadzącego o ich ponowne wytłumaczenie.

Za wszelkie szkody i zniszczenia dokonane podczas zajęć przez uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą ich opiekunowie prawni, natomiast w przypadku osób pełnoletnich odpowiedzialność ta obciąża bezpośrednio uczestników będących sprawcami szkody.

Płatności 

Udział w zajęciach Just Sounds jest odpłatny. Just Sounds nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne, w przypadku zajęć grupowych. Opłata z tytułu udziału w zajęciach uiszczana jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przelewem na należący do Just Sounds rachunek bankowy o nr 49 1140 2004 0000 3602 7919 6033, bądź w formie gotówkowej przed rozpoczęciem programu.
Nie uiszczenie opłaty w wymaganym terminie spowoduje naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki z opłata. Jeśli zadłużenie nie nastąpi po w przeciągu 1 miesiąca od poinformowaniu opiekuna/rodzica drogą e-mailową dziecko może zostać skreślone z listy uczniów a zajęcia w których brało udział należy dokonać opłaty wraz z kosztami administracyjnymi wynoszącymi 25 proc. wymaganej kwoty za całość kursu.

Just Sounds ponosi opłatę za dodatkowe materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć w wysokości 200 zł za cały rok trwania kursu.

W sytuacji, kiedy realizacja Programu zostanie przerwana z winy Just Sounds, uiszczona z góry opłata za niezrealizowane zajęcia zostanie zwrócona.

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach Better Academy

Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Uczestnik informuje Organizatora o rezygnacji z udziału w zajęciach Just Sounds drogą elektroniczną na adres: sabina@justsounds.pl

Odwołanie zajęć przez Better Academy

Just Sounds zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności, gdy:

  • liczba Uczestników, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie osiągnie minimalnej liczby uczestników zajęć wymaganych do utworzenia grupy zajęciowej,
  • wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,
  • na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,
  • z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora

Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

Nieobecność na zajęciach

Ze względu na potrzebę zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, zarówno w przypadku zajęć grupowych, jak i indywidualnych, uczestnik zobowiązuje się w miarę możliwości poinformować Just Sounds o nieobecności na zajęciach co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć drogą mailową na adres sabina@justsounds.pl

Zajęcia grupowe odbywają się niezależnie od liczby obecnych uczestników.
W przypadku zajęć grupowych Just Sounds pobiera opłatę niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach. Wówczas opłaty uiszczone z góry nie są zwracane.

Nieobecność na zajęciach indywidualnych powinna zostać odrobiona w innym uzgodnionym terminie. W przypadku zajęć indywidualnych Just Sounds pobiera opłatę niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach jedynie w przypadkach, kiedy nie otrzyma informacji o planowanej nieobecności uczestnika drogą mailową na adres sabina@justsounds.pl najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem zajęć.

W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia Just Sounds zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa lub odpracowania zajęć w innym terminie po uprzednim poinformowaniu uczestników o zaistniałej sytuacji.

Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej www.justsounds.pl